Vilkår for Brug

Kære gæst!,

Tak fordi du besøger denne internetside ("Webstedet"), som ejes af AB InBev Denmark, en virksomhed organiseret og registreret under dansk lovgivning, med registreret hovedkontor på Lyskær 3E 2730, Herlev Danmark, registreret i SE-registret hos Erhvervsstyrelsen i København under virksomhedsnummer 39271265 samt dets tilknyttede selskaber (“ABI”, “vi”, “vores” eller “os”), og drives af en tredjepartsoperatør i henhold til vores anvisninger.

Ved at besøge Webstedet eller benytte de Tjenester, som der henvises til i paragraf 2, erklærer du dig indforstået med nedenstående Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke er indforstået med disse Vilkår og Betingelser, eller du endnu ikke har nået en alder, hvor du lovligt kan nyde alkohol som nævnt i paragraf 1 herunder, bedes du omgående forlade Webstedet.

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller revidere disse Vilkår og Betingelser til enhver tid og holde dig informeret om sådanne ændringer.

 

1.      ALDERSGRÆNSE FOR ALKOHOLINDTAGELSE

Dette Websted er ikke beregnet for personer, som er under aldersgrænsen for alkoholindtagelse. Derfor gennemfører vi en alderskontrol ved besøg af Webstedet. Hvis vi senere finder ud af, at personer under aldersgrænsen for alkoholindtagelse har givet os personlige oplysninger, sletter vi dem.

 

2.      TJENESTERNE

Webstedets hovedformål er at tilbyde information til de vigtigste interessenter såsom investorer, medier, forbrugere og offentligheden. Derudover kan Webstedet tilbyde andre tjenester fra tid til anden (alle tjenester, som er tilgængelige på Webstedet, kaldes under ét "Tjenesterne").

Medmindre andet er angivet er Tjenesterne udelukkende beregnet til personlig og ikke-kommerciel anvendelse.

Vi kan til enhver tid foretage ændringer af oplysningerne og indholdet på dette Websted uden forudgående varsel. Vi er ikke ansvarlige for eventuel skadelig afhængighed, som du måtte udvikle af dette Websted eller dets indhold. 

 

3.        ACCEPTABEL ANVENDELSE

 1. Du anerkender, at ansvaret for alle oplysninger, tekst, grafik, logoer, fotografier, billeder, bevægelige billeder, lyd, illustrationer og andet materiale ("Indholdet"), uanset om det er offentliggjort eller overført privat, alene påhviler den person, hvorfra sådant indhold stammer. Vi har ikke kontrol over eller godkender Indholdet og kan ikke garantere et sådant Indholds nøjagtighed, integritet eller kvalitet, og du anerkender, at du ved at bruge Tjenesterne kan blive udsat for Indhold, som kan være stødende og/eller uanstændigt. ABI kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for Indhold eller eventuelle tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af brugen af Indhold transmitteret via Tjenesterne, og du accepterer at bære alle de risici, som er forbundet med brugen af ethvert Indhold, herunder det at stole på Indholdets nøjagtighed eller fuldstændighed.

 2. Ved at bruge Webstedet og/eller Tjenesterne accepterer du, at du ikke vil:
  • Anvende Webstedet til andet end personlig, ikke-kommerciel brug;

  • Redigere nogle dele af Webstedet, ud over det som med rimelighed kan være nødvendigt for at bruge Webstedet til dets tiltænkte formål;

  • Bruge Tjenesterne til at sende uønsket e-mail, spam, kædebreve, pyramideordninger eller andre uopfordrede meddelelser, kommercielt eller på anden måde;

  • Opslå, offentliggøre, distribuere eller formidle materiale eller oplysninger, der er ærekrænkende, injurierende, obskøne, uanstændige, truende, voldelige, chikanerende eller ulovlige;

  • Opslå, udgive, distribuere eller formidle materiale eller informationer, der opfordrer til diskrimination, had eller vold mod personer eller grupper bl.a. på grundlag af køn, race, religion, handicap eller nationalitet;

  • True, misbruge, forstyrre, forfølge eller på anden måde krænke andre personers juridiske rettigheder (herunder rettigheder vedrørende privatliv og offentliggørelse);

  • Bruge oplysninger eller materiale på en måde, der krænker andre parters ophavsret, varemærke, patent eller anden ejendomsret;

  • Fremme overdreven eller uansvarlig alkoholindtagelse eller mindreåriges indtagelse af alkohol;

  • Give adgang til eller uploade filer, der indeholder en virus, orm, trojansk hest eller korrupte data, der kan skade driften af andres computere eller ejendom;

  • Indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre, herunder e-mailadresser;

  • advertise or offer to buy or sell goods or services for any commercial purpose, Annoncere eller tilbyde at købe eller sælge varer eller tjenester til ethvert kommercielt formål, medmindre en sådan kommunikationsfacilitet specifikt tillader sådanne meddelelser;

  • Udgive dig for personer eller juridiske enheder med det formål at vildlede andre;

  • Overtræde gældende love eller bestemmelser;

  • Bruge Webstedet eller Tjenesterne på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Webstedet eller Tjenesterne eller forstyrre andre parters brug og nydelse af Webstedet eller Tjenesterne;

  • Opslå, offentliggøre, distribuere eller formidle materiale eller oplysninger, som du ikke har ret til at overføre i henhold til lov eller kontraktlige eller tillidsbaserede relationer, f.eks. intern viden eller fortrolige oplysninger der er givet i forbindelse med et ansættelsesforhold eller i henhold til en fortrolighedsaftale; eller

  • Forsøge at få adgang til nogen af de Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er tilknyttet Webstedet eller Tjenesterne ved hjælp af hacking, adgangskodebrydning eller andre former for kodebrydning eller nogle andre midler.

 3. ABI er ikke forpligtet til at overvåge, sortere eller sanktionere Tjenestene, men har ret til at gennemse materiale, der opslås på en kommunikationsfacilitet og til enhver tid og uden varsel efter eget skøn fjerne alt materiale, der overtræder disse Vilkår og Betingelser eller på anden vis er kritisabelt.

 4. OPHØR
  1. ABI har ret til, til enhver tid og uden varsel, at ophæve din adgang til nogle eller alle Tjenester eller Webstedet af en hvilken som helst grund, herunder, uden begrænsning, overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser.

  2. ABI kan ligeledes til enhver tid og efter eget skøn fjerne Webstedet eller Tjenesterne eller dele heraf uden forudgående varsel, og du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller eventuelle tredjeparter for en eventuel ophævelse af din adgang til Webstedet eller Tjenesterne.


4.    ULOVLIGE TEKSTER

Udsend ikke på dette websted eller overfør pornografisk, uanstændigt, uredeligt, ærekrænkende, injurierende, truende, ulovligt eller andet materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling, medføre civilretligt ansvar, fremme overdreven eller uansvarligt forbrug af alkohol eller på anden måde krænke nogen lov eller forskrift. Uanset det faktum, at ABI eller andre parter, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af dette websted, kan overvåge eller gennemgå transmissioner, udstationering, diskussioner eller chats, ABI og alle parter, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af dette websted, påtager sig intet ansvar eller ansvar, der måtte opstå som følge af indholdet deraf, herunder men ikke begrænset til påstande om ærekrænkelse, injurier, bagvaskelse, uanstændighed, pornografi, bande eller forkert repræsentation. ABI er berettiget til når som helst og uden varsel at fjerne alt materiale, der overtræder disse vilkår og betingelser eller på anden måde er anstødeligt

5.    LINKS TIL TREDJEPARTERS WEBSTEDER

 1. Webstedet eller Tjenesterne kan indeholde links til tredjeparters websteder, som styres og vedligeholdes af andre. Dette indebærer ikke nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering eller validering af den side, der linkes til, hverken direkte eller indirekte, fra ABI's side, medmindre det udtrykkeligt er angivet deri.

 2. Du anerkender og accepterer, at ABI ikke har gennemgået alle de websteder, der linkes til fra dette Websted, og ikke er ansvarlig for sådanne websteders indhold eller tilgængelighed. Hvis du linker til andre sider uden for dette websted, sker det efter eget skøn og på egen risiko.

 

6.   INTERNATIONAL ANVENDELSE

Du accepterer at overholde alle gældende lokale love og bestemmelser vedrørende acceptabel brug og adfærd på internettet.

 

7.   IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

 1. Ophavsrettighederne tilhører ABI

  ABI er ejer af samtlige ophavsrettigheder til dette Websted. Fotos, grafik, tekst, billeder af steder eller personer er enten ABI's ejendom eller bruges på dette Websted med tilladelse fra ejeren af de immaterielle ejendomsrettigheder. Ingen del af dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, lyd eller video, må bruges på nogen måde, eller til noget formål, uden ABI's udtrykkelige skriftlige tilladelse, undtagen hvis det er angivet heri.

  Handelsnavne, logoer og varemærker tilhører ABI, deres tilknyttede selskaber og/eller partnere.

  Ved at besøge dette Websted anerkender og accepterer du, at ethvert navn, logo, varemærke eller servicemærke, der findes på dette Websted, ejes af ABI-koncernens selskaber og ikke må bruges uden forudgående skriftlig tilladelse. Enhver anvendelse af dette materiale fra din side er forbudt, medmindre det udtrykkeligt er tilladt på dette Websted. Uden at der på nogen måde gives afkald på ovenstående rettigheder, kan du downloade ét eksemplar af materialet på denne Webside til personlig, ikke-kommerciel hjemmebrug, forudsat at du ikke sletter eller ændre nogle bemærkninger om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsforbehold. Redigering, genopslag eller brug af materialet på dette Websted, som kunne skade renomméet for ABI, deres partnere, modeller eller personer, er en krænkelse af ABI's juridiske rettigheder. ABI vil håndhæve sine immaterielle ejendomsrettigheder i lovens fulde omfang. Enhver uautoriseret brug af alle, dele af, eller ethvert aspekt af ABI's eller deres partneres immaterielle ejendomsrettigheder kan medføre straf eller krav om skadeserstatning, herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af varemærker, ophavsrettigheder samt rettigheder til privatliv og offentliggørelse.

 2. Ved at bruge denne Websted anerkender og accepterer du, at enhver kommunikation af materiale, som du transmitterer til dette Websted, uanset hvordan og hvorfor, ikke vil blive behandlet som fortrolig eller som andres ejendom. Endvidere anerkender og accepterer du, at eventuelle ideer, koncepter, teknikker, procedurer, metoder, systemer, designs, planer, diagrammer eller andet materiale, som du indsender til ABI gennem dette Websted, bliver og forbliver ABI's ejendom, og derfor kan bruges af ABI hvor som helst, når som helst og til hvilket som helst formål, uden varsel, betaling eller andre forpligtelser over for dig eller andre personer.

 

8.    SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde ABI skadesløse for og imod enhver overtrædelse fra din side af disse Vilkår og Betingelser samt ethvert krav, der rejses mod ABI fra en tredjepart som følge af din anvendelse af Webstedet, Tjenesterne og/eller eventuelt Indhold, som er indsendt, opslået eller transmitteret via Tjenesterne, herunder uden begrænsning alle krav, sagsanlæg, retsskridt, tab, hæftelser, erstatninger, omkostninger, udgifter (herunder rimelige juridiske omkostninger og udgifter), uanset hvordan ABI pådrager sig dem som konsekvens af din overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser.

 

9.   FRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

 1. Brugen af dette Websted og Tjenesterne sker på egen risiko. Webstedet og Tjenesterne tilbydes "SÅLEDES SOM DE ER OG FOREFINDES", uden nogle påstande eller godkendelser og uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, fravær af krænkelser, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

 2. Ved at besøge dette Websted anerkender og accepterer du, at din anvendelse sker på egen risiko, og at dette Websted, dets ejere, ledere, direktører, medarbejdere og alle andre parter, der er involveret i oprettelse, udarbejdelse eller levering af dette Websted, ikke er ansvarlige for eventuelle skader af nogen art, herunder direkte skader, hændelige skader, følgeskader, indirekte eller særlige skader eller eventuelle andre tab, omkostninger eller udgifter af enhver art (herunder advokatsalærer, ekspertsalærer eller andre udbetalinger), som kan opstå, direkte eller indirekte, uanset om et sådant ansvar eller erstatningspligt opstår i henhold til kontrakt, skadevoldende handling, uagtsomhed, rimelighed, lovmæssigt eller på anden vis, i enhver forbindelse med adgang til, brug af eller navigering på dette Websted eller i forbindelse med indhold, oplysninger, data, kampagner, aktiviteter forbundet med dette Websted, eller i forbindelse med dit download af materialer, tekster, data, billeder, videoer eller lydfiler fra dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, alt hvad der forårsages af transmissionsfejl, virus, softwarefejl, menneskelige handlinger eller ikke-fungerende computersystemer, telefonlinjer, hardware-, software- eller programfejl eller enhver anden fejl, svigt eller forsinkelser i computertransmissioner eller netværksforbindelser. Du anerkender i særdeleshed, at ABI ikke er ansvarlig for brugerens indsendelser til Tjenesterne eller for ærekrænkende, stødende eller ulovlig adfærd fra tredjeparters side, og risikoen for skader som følge af ovenstående påhviler alene dig.

 3. ABI udsteder ingen garantier for, at Webstedet eller Tjenesterne vil opfylde dine krav, at Indholdet er nøjagtigt eller pålideligt, at Websidens eller Tjenesternes funktionalitet vil være uden afbrydelser eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at Webstedet eller Tjenesterne eller den server, som gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre ting, som kan være skadelige eller ødelæggende.

 4. Intet i disse Vilkår og Betingelser skal opfattes som en udelukkelse eller begrænsning af ABI's ansvar for dødsfald eller personskader som følge af ABI's forsømmelighed.

  

10.    ADSKILLELSE

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er ugyldigt, ulovligt, eller ikke kan håndhæves i et bestemt retsområde, vil en sådan ugyldighed, ulovlighed eller manglende mulighed for håndhævelse ikke påvirke nogle andre vilkår eller bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser eller gøre et sådant vilkår eller en sådan bestemmelse ugyldig eller ikke-håndhævelig i nogle andre retsområder. Hvis det fastslås, at et eventuelt vilkår eller en eventuel bestemmelse er ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhævelig, kan retten redigere disse Vilkår og Betingelser for at implementere parternes oprindelige hensigt så tæt som muligt.

 

11.  OVERDRAGELSE

Disse Vilkår og Betingelser samt eventuelle rettigheder og licenser tildelt i forbindelse hermed, må ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af ABI uden begrænsninger.

 

12.   TEKNISKE FEJL

ABI og deres repræsentanter er ikke ansvarlige for tekniske fejl, hardware- eller softwarefejl af nogen art, mistede eller utilgængelige netværksforbindelser eller svigtende, ufuldstændige, korrupte eller forsinkede computertransmissioner, som kan begrænse en persons mulighed for at deltage i en konkurrence.

 

13.   LOVVALG

Disse Vilkår og Betingelser og din anvendelse af dette Websted skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med belgisk lov, og du anerkender hermed de belgiske domstoles enekompetence. Hvis du bruger dette Websted i et andet land, er du ansvarlig for overholdelse af alle gældende lokale love og bestemmelser.

ABI, deres tilknyttede selskaber og/eller partnere fremsætter ingen påstande om, at det materiale, som er indeholdt på Webstedet, er passende til lande uden for Belgien.